A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuần 2 : Toán 4 bài : Biểu thức có chứa một chữ

_ Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc bieåu thöùc coù chöùa moät chöõ.

_ Bieát tính giaù trò cuûa bieåu thöùc coù chöùa moät chöõ khi thay chöõ baèng soá. Bt1; 2(a); 3(b)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan