A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuần 2 : Toán 4 bài : Các số có sáu chữ số

  - Bieát moái quan heä giöõa ñôn vò caùc haøng lieàn keà.

  - Bieát vieát, ñoïc caùc soá coù ñeán saùu chöõ soá.

    BTCL : Baøi 1, Baøi2, Baøi 3, Baøi 4 (a,b).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan