A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuần 3 : Toán 4 Bài : Hàng và lớp

  - Bieát ñöôïc caùc haøng trong lôùp ñôn vò, lôùp nghìn.

  - Bieát giaù trò cuûa chöõ soá theo vò trí cuûa töøng chöõ soá ñoù trong moãi soá.

  - Bieát vieát soá thaønh toång theo haøng.

    BTCL : Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan