A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuần 5 : Toán 4 bài : Yen ta tan

  - Böôùc ñaàu nhaän bieát veà ñoä lôùn cuûa yeán, taï, taán ; bieát moái quan heä cuûa taï, taán vôùi ki-loâ-gam.

  - Bieát chuyeån ñoåi ñôn vò ño giöõa taï, taán vaø ki-loâ-gam.

  - Bieát thöïc hieän pheùp tính vôùi caùc soá ño : taï, taán.

     BTCL : Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3 (choïn 2 trong 4 pheùp tính).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan