A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuần3 : Toán 4 bài: So sanh cac so co nhieu chu so

_ So saùnh ñöôïc caùc soá coù nhieàu chöõ soá

 _ Bieát saép xeáp 4 soá töï nhieân coù khoâng quaù saùu chöõ soá theo thöù töï töø beù ñeán lôùn. Bt1; 2; 3


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan