A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuần 4 : Toán 4 bài: Viet so tu nhien trong he thap phan

  - Bieát söû duïng möôøi chöõ soá ñeå vieát soá trong heä thaäp phaân.

  - Nhaän bieát ñöôïc giaù trò cuûa moãi chöõ soá theo vò trí cuûa noù trong moãi soá.

    BTCL : Baøi 1, Baøi 2, Baøi3 (vieát giaù trò chöõ soá 5 cuûa 2 soá).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan