A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuần5 : Toán 4 bài: Bang don vi do khoi luong

   - Nhaän bieát ñöôïc teân goïi, kí hieäu, ñoä lôùn cuûa ñeà-ca-gam, heùc-toâ-gam ; quan heä giöõa ñeà-ca-gam, heùc-toâ-gam vaø gam.

  - Bieát chuyeån ñoåi ñôn vò ño khoái löôïng.

  - Bieát thöïc hieän pheùp tính vôùi soá ño khoái löôïng.

  BTCL : Baøi 1, Baøi 2.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết