Liên Đội trường TH A Phú Bình tổ chức Ngày hội thiếu nhi vui khỏe 25/03/2022