TLV-lớp 5- Cấu tạo Bài văn tả ngưởi

https://www.youtube.com/watch?v=g-CwmzqIZgkf

https://www.youtube.com/watch?v=g-CwmzqIZgk